LIFESTYLE
Value Of Art "The Diplomat 39"
 
“ศิลปะ” คือ ชิ้นงานอันทรงคุณค่าที่ยังคงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราว และบอกเล่าต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในรูปแบบของจิตรกรรม และประติมากรรมที่มีความประณีต อ่อนช้อย งดงามของเส้นสาย รูปทรง แสงเงา พื้นผิว ความกลมกลืนที่ศิลปินได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นผลงานชิ้นเอก งานศิลป์มักจะถูกนำไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการนำเข้าไปตกแต่งอาคารบ้านเรือนที่ไม่ได้ต้องการแค่เพิ่มความสวยงามให้สถานที่ แต่ต้องการบอกถึงเรื่องราว ความเป็นมา การเกี่ยวเนื่อง แรงบันดาลใจที่ถูกสะท้อนผ่านชิ้นงาน  เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ทัศคติของผู้มาเยือนในมุมมองที่หลากหลาย  สำหรับผู้ที่หลงใหลในงานศิลปะการเสพสุนทรียะจากงานศิลป์จะช่วยปลุกจิตวิญญาณ ช่วยจรรโลงจิตใจ และเติมเต็มความสุขให้กับตนเอง เนื่องจากงานศิลป์มักจะถูกถ่ายทอดมาจากหลักปรัชญาของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการใช้ชีวิตของผู้คน
 
 
 
มูลค่าของ “ศิลปะ” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา แต่ขึ้นอยู่กับการคงอยู่ไว้ซึ่งเรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่างๆจากอดีตที่เดินทางข้ามผ่านกาลเวลา และยังคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจ คุณค่าทางจิตใจของผู้คนอีกด้วย