NEWS
20.07.2018

ขอเชิญประชุมเพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงข้อร้องเรียน และมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ K5 CONDOMINIUM

ผู้พัฒนาโครงการ : บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด
รายละเอียดโครงการ : โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย
ขนาดความสูง 30 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 265 ห้อง

ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
ณ โรงแรม The Four Wings Hotel Bangkok ซอยสุขุมวิท 26 ห้องประชุม Gingkanya I ชั้น 5