NEWS&PROGRESS
ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อห่วงกังวลต่อการพัฒนาโครงการ (ครั้งที่ 1)
 
 
 
โครงการ K5 CONDOMINIUM
 
ผู้พัฒนาโครงการ       : บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด
รายละเอียดโครงการ  : โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย
                                  ขนาดความสูง 30 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
                                  มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 265 ห้อง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงแรม Double Tree ซอยสุขุมวิท 26 ห้องประชุม Theatre ชั้น 3